Zibiyani Ihloka elibomvu entendeni lenyama.

Zibiyani Ihloka elibomvu entendeni lenyama.

Ilihlo le Music Giya likwenzile elalikuthembisile kuviki edlule u kuthi lizolandelela ukuhamba kwe Zim imbokodo ku Imbizo ye Nkosi yama Ndebele ngemva kokunqaba isicelo sokuyapheka.

“Laphana ngizilalele lo ma Ndebele sipheka ukudla kwembizo ayikho inhlangano yabomama eke yasondela ukuzosiza ekuphekeni ebusuku” kulandisa u Madabudabu owalala elinde inyama.

U Madabudabu yindoda ethenjiweyo kwelika Mthwakazi kuphiko lwezokuphepha nguye olele engu Sontshingelani wenyama yembizo , njalo ukuchazile ukuthi akukho nhlangano yabo mama eyazayo ukuzopheka ebusuku. Okutsho kamhlophe ukuthi ngembala i Zim imbokodo yaaichitha isicelo sokuphekela iNkosi.

Ilihlo le Music Giya liphinde lagaleleka emcimbini obuse Beria etendeni lokudla lapho elinanzelele lathola ukuthi Ihloka elibomvu yilo ebelizibambile ekuphakululeni ukudla .

i Zim imbokodo ibonakele isondela etendeni lokudla kodwa ngokuthola kuphaka ihloka elibomvu okuyingxenye yabantu eyabaxotshayo kunhlangano ibazibile yayafola kumama wom Zulu obengomunye wabaphakululayo.

Isihlephu esahlephuka ku Abalobi bakithi sesiphinde sahlephuka. Bakhalela imali yezikipa abaxotshiweyo

Kodwa ngokugcwalisela ihloka elibomvu ukuthi yona inzima ekuphekeni i Zim imbokodo sinxuse wonke amadoda e Zimbabwe ahlalela egoli ukuthi ephelele enkabazwe ye Goli mhlaka 16 June bezobuka ukudla okuphekelwe o Macala. (omacala yilaba abahlala egangeni abangela ndawo zokuhlala , abadla izidakamezwa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *