Usengusaziwayo untombazana we Plumtree engenzanga lutho.

Usengusaziwayo untombazana we Plumtree engenzanga lutho.

I Music Giya ithole ukuthi u Casper Matiwaza Ndlovu owakwawulwa wakwawulwa ubuso lobu yi Team Dallas ngemva kokungahloniphi umculi we Rumba ku Facebook , u Madalaboy emnyakeni emine edlule wenze esinye isiga sokuyaphanyeka i video yocansi enkundleni zokuxhumana i facebook labo whatsapp. Ekuyixhumeni i vidiyo wazise uzulu ukuthi untombazana ongaphezulu ngu Keneliwe kanjalo nje indoda engaphansi yi Nkosi yama Kalanga.
Idume yadla amahabuli ividiyo yenza izimanga yagcwala kubani lobani.

Ensukwini ezimbili ivutha amalangabi indaba ye vidiyo kuzwakale indaba ezingazinhle ukuthi intombazana u Matiwaza owathi ngu Keneliwe uzibulele. Yaduma eyokufa kuka Keneliwe yangalawuleki , yaze yalawulwa ngu Keneliwe eseyenze i vidiyo elamagama athi lingakhali nzima ngiyaphila.

I Music Giya ithole ukuthi u Casper Matiwaza Ndlovu wathi sebase lowo mlilo ongamanga wahle wagaxa ijazi lakhe wafulathela waya e Zimbabwe e Tsholotsho la azalwa khona.

Ngokuphuma kwe nkulumo ethi lingakhali nzima kubonakale inengi labantu selishuta lo Keneliwe ama vidiyo abecina ngamazwi athi lingakhali nzima.
“U Keneliwe usedume ukudlula abaculi abanengi abatshaya i Rumba” kusho enye insizwa yase Gwanda engathandana ukuthi kuvezwe igama layo.

Iphephandaba lixoxa lo Dwala u the Rock uthe “ividiyo leyi ileminyaka emibili ikhona ku you- tube lapha bekuyindlela yokungcolisa inkosi yama Kalanga lomlandeli we Rumba u Keneliwe , mina ngedwa ngiyayigcona lindaba yokungcolisa amagama abantu” Yiyo mpela into ebizwa deformation of character kulandisa insizwa yako Dwala.

U Keneliwe yintombazana esakhulayo yase Plumtree , ebingaziwa muntu , ebizazelwa ngabangane bakhe , kodwa ngemva kwesenzo lesi sedume okumangalisayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *