Umholi we Ndolwane Super Sounds uhlakaze i Mokis Connection ,wagcoba u Madalaboy qede wathi ezinye ingoma ze Tornado zabhalwa yibo.

Umholi we Ndolwane Super Sounds uhlakaze i Mokis Connection ,wagcoba u Madalaboy qede wathi ezinye ingoma ze Tornado zabhalwa yibo.

Kusayi siphansi phezulu lamanje enkundleni zokuxhumana o Facebook labo whatsapp ngemva kwe interview ka Charles Zhwane oyenze lo Dwala the Rock egroupini ebizwa i Tshova tshova.
Kukanti uthe engena ku interview u Charles Zwane wahle wagxeka ibizo le group . Ngokuthi kuvele kutshovwa ini ko tshova tshova kunga ngamakhasi noma amabhasikili , ngoba uzwakale engayitholi ingcazelo yegama elithi Tshova tshova.

Ugxeke into ezimbalwa ezenziwa ngabaculi , njalo lezozinto uzibalise njengezizatho ezenza umculo we si Ndebeleni ungayi phambili.

Kodwa ke okudanise abalandeli ikakhulu abe Mokis yikuthi u Zwane athi “isi Mokis siyinto nje engahlelekanga kahle” , uthi lokho kungahleleki kwaze kwafakaza ngu Tongai Moyo ukuthi ubengacabangi ukuthi ikhona i Band yesi Ndebele ehlelekileyo njenge Ndolwane Super Sounds , ubecabanga ukuthi wonke ama Band ayisi Mokis lamanje basagane unwabu abalandeli ngenkulumo ka Zwane engehlanga kahle kubalandeli. Uqhube inkulumo yakhe ukuthi u Tongai Moyo waze wafisa ukucula ku Ndolwane Super Sounds phambilina kokushona kwakhe.

U Charles uphinde wenaba ukuthi ingoma ze Tornado ezinye zabhalwa yi Ndolwane Super Sounds okuyinto ehlekise abalandeli ngoba bayithethe njengehaba leyo nkulumo. I Music Giya izame ukuthintana le Tornado ukuthi izifakazele kulokho kodwa ucingo luka Cavin Dube beluvaliwe.
Ukukhulunywa kwe Mokis Connection ngu Tongai Moyo kubonisa ukuthi i Mokis yayidumile yasabalala le Mashonaland ukwedlula i Ndolwane Super Sounds okungumbuzo obuhlala uxake abalandeli ukuthi yiliphi iqembu ebelidumile ukudlula elinye phakathi kwe Ndolwane Super Sounds le Mokis Connection.

“u Madalaboy was the brainchild of the formation of Ndolwane Super Sounds ” kuqiniseka u Zwane engakhonjwanga ngobhobho ukuthi i Ndolwane Super Sounds yabangumbono ka Madalaboy ukusungulwa kwayo. Okuliqiniso elikade ladingwa kodwa lilokhe limbokothiwe.

U Charles Zhwane uhola i Ndolwane Super Sounds (Mangwe Production) elama album ethi Azibuye emasisweni lethi i Mpendulo kukanti uzakwabo ngu Martin Sibanda ohola Martin and Ndolwane Super Sounds owama album ashisa okwamagama emyakeni edlule u Bakhuzeni lo Konke sizakulungisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *