Ugodle isihloko se dlalade elitsha umfana ka Pharafina.

Ugodle isihloko se dlalade elitsha umfana ka Pharafina.

Ingxoxo lo Mr Bones

Uqale nini umculo ?

Ngaqala umculo 2009 kodwa ngasungula iqembu lami ngo 2012

Usulama dlalade amangaki lokhe waqalayo ukucula ?

Ngilamadlalade ayisikhombisa Uyinkinga umakhwapheni Number Number
Dilika jele
Tsots’uguluva
Plumtree kings vs Allen
Vuma sgebengu

Ubhobozele njani ukuthi amaXhosa ayabuya njalo ayathakazelela ukuza kumdlalowe Rumba , ngoba suhambe waphinda e Kapa ?

Ngaqala nje ngahamba nga hlola isimo kuqala ngahlanisa ngaba le branch kuqala ngase ngenza ishow yaba yishow ehle eyesibili ibise zingeni ngoba le branch layo isi khulile

Yini okwenze ngomyaka odlule wenze imicimbi edlula amatshumi amabili emakhaya kakhulu ngo Mpalakazi ?

Ngaba lesi bindi noma iskhathi singekho kodwa abantu babengidinga endaweni ezehlukeneyo ,ngasengithi ngibavakatshele njengesikhalo sabo.

E Mpumalanga e Mzansi Africa baziphatha njani abantu bakhonale besizwa Rumba lapho ulomcimbi khonale ?

Bajabula ngoba lakho kwakungokokuqala ukubona uhlobo lomculo sile themba ukubuyela kuzoba sezingeni

Sithini sihloko se album entsha ?

Asika vezwa sona sikhona kodwa kule ngoma ezohlupha ebhalwe kahle kakhulu ngiveza nje isiphiliyoni lokukhalipha ethi

“Bengangigqibela ngiphila”

Athini amazwi akho kubalandeli abangasakhoni kulinda u 31 Aug lapho ozadedela khona idlalade elitsha ?

Ngokuveza iposta baya vungama mpela abantu kundawo ezitshiyeneyo ngoba kukade balinda. Ngakho ngibanikeza isikhathi sokuthi bahlele baqoqane bebeke imali yokuthenga idlalade leyokungena emcimbini wokwethula idlalade ozaba senkabazwe ye Goli ko Gqezu , ngoba kunjalo sesiside iskhathi singadlali egoli so kuleli langa soqolotsha kakhulu.

Abase Botswana le Zimbabwe bayolithola njani i Dlalade ?

Ngeviki lokuqala nzogijimela e Kapa ngoba i Branch izobe ilombuthano ingilindile ngibuye ngeviki elindelayo, ngiye emsakazweni ekhaya ko Bulawayo, okuyikho abantu abazothola ithuba yokuthola idlalade e Zimbabwe, kunjalo ngenyanga ezolandela soba le mcimbi embalwa eBotswana lamaqembu ase Botswana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *