Owaba lilayithi ekuyakheni i Ndolwane Super Sounds lo Madalaboy kasekho emhlabeni.

Owaba lilayithi ekuyakheni i Ndolwane Super Sounds lo Madalaboy kasekho emhlabeni.

U Obedingwa Mguni waba yimpande isiqalo lesisuka , ilayithi elakha iphupho elazala u Madalaboy / Ndolwane Super Sounds / Allen Ndoda abayibo asebemkantshonomvu , o makadebona emculweni wakithi esi Kalangeni lesi Ndebeleni.

U Obedingwa Mguni wayengumbalisi ko Makhulela Primary School ngomyaka ka 1986 lapho owafundisa khona u Madalaboy ikatali waphinda wamnikeza yona. Okutsho khona ukuthi u Madalaboy ikatàli yakuqala owaba layo wayinikezwa ngumbalisi wakhe.

“Ngo 1986 umbalisi wami u Obedingwa Mguni wangifundisa ikatali waphinda wenza i Band esikolo wanginika i Box guitar eyiyo esayenza yaba yi Rhythm yethu , wabaza enye eyomgoma lomunye ujaha esasifunda laye eyaba yi Bass guitar , wasebuya lenye eyaba ngeyesithathu evela ko Bulawayo esayenza yaba yi Lead guitar eyayidlalwa nguye umbalisi wami u Mguni kwaba yikusuka kwe Band yethu yamagabha esayibiza Makhulela Power Sounds. Yikho lapho esathi silokhe siqhubeka sanxusa u Charles Zhwane lo Abson Ndebele saqhubeka ngeqembu kodwa kulokhe kuthwa yi Makhulela Power Sounds , lapho sase sise Secondary School.
Ngakho u Madalaboy le Ndolwane Super Sounds osekudume kangaka i Africa yonkana kwasunguleka kulayithi elalethwa ngubaba wethu osesitshiyile ubaba u Obedingwa Mguni. (quoted from Madalaboy)

“Ngabukela kobo Madalaboy ababekufundiswa ngumbalisi wethu u Obedingwa Mguni loba nje ngangisamfitshane kodwa ukubusiseka lokuba ledlabuzane lokwenza umculo lahle laphuma lapho emfundisweni ka Mguni.
Kunjalo ngonyaka ka 2016 uke wangimema emzini wakhe ko Macingwane umdala u Obedingwa Mguni ukuthi ngizodlala ku Festival yakhe eyayinkulu okwamagama.Ngeke simkhohlwe umdala wethu , elale ngokuthula.” (Allen Ndoda)

“Umdala u Obedingwa Mguni ngaqala ukumbona mhla sidlalela e Zinkulu Production vs Chase Skuza e Flamingo …umdala wafika phandle wabhadalela wonke umuntu owayephandle ukuthi engene ebukele i Show. Yikho engananzelela lela khona ukuthi umdala uyawathanda amakatali njalo uyawasekela kakhulu , ngaphinda ngaba laye ko Macingwane ngisiya dlalela u Allen Ndoda ama Rhythm waphinda lapho wasemukela ngezandla ezimhlophe.” (Ntobeko Mpfulili)

“Umdala lwana ubengezinkulu wasiphatha kahle kakhulu ku Gala eyayise Victoria Falls , wasinikeza lemali phezu kwemali esayiholayo khonale e Folosi. KALALE NGOKUTHULA UMDALAWETHU (Alex Phondo olubomvu)

u Obedingwa Mguni udlale indima enkulu kumculo wangakithi , lokhu ngokufinqiweyo okuhle owakwenzayo…… bonke abangaphezulu baxoxe lo Dj Mapressa onguye ohlanganise indaba engaphezulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *