Ngizobe ngithengisa ama condomu ku Durban July.

Ngizobe ngithengisa ama condomu ku Durban July.

U Dr Malinga ufuna ukuqiniseka ukuthi abantu bayaphepha njalo bayachelesa bejanqule bejule ku Durban July lonyaka ngoba uzabe thengisa ama condumu akhe amatsha.

Uzulu wonke sewathatha lukhulu usuku lwe Durban July okwenza kube ngumcimbikazi omkhulu kulemcimbi yonke eyenzeka e Mzansi Afrika.

Ku Durban July kubamnandi uze ucina usenza into eziphuma endleleni okutsho khona kucina kusiba lokwenzeka kocansi kungahlelwanga ikakhulu kwabasakhulayo. u Malinga uthi yena ufuna ukuhle ethunge leyo njobo.

Ngoba kulemkhuhlane etshiyeneyo ethelelwana kwezocansi ,lokuzithwala okungenhloso umculi wodumo sekhethe ukulwa lalezo ziga.

“ngeke ngitshiye abalandeli bami bemdambiyana ngizobasiza ukuze bengasuki e Durban belencindezi , ama condomu lawa azabetholakala nge R20”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *