Livuke urwayi i C.I.O lithi lifuna ukubulala bonke abadla inyama e Beria Park

Livuke urwayi i C.I.O lithi lifuna ukubulala bonke abadla inyama e Beria Park

Lokhe kudlule imbizo ye Nkosi bathwele nzima abantu ngokuthenjiswa ukuthunjwa beyebulawa. Bekulembizo enkulu e Beria Park ye Nkosi yama Ndebele u Bulelani Lobengula Khumalo ngempelaviki.
Kodwa ngemva komcimbikazi ongaka kulomlisa osebenzisa inamba ethi 067 867 9849 othwalele abantu ubhulo kuma groups ka Mthwakazi lakuma inbox abo , ubathembisa ukuba tshontsha lokuba bulala.

Kwenye yezinkulumo uthe i Nkosi u Bulelani Khumalo usezathwala ubunzima obudlula obe Nduna u Ndiweni. (Echaza udaba oludle umpenyana kumaviki ambalwa adlule lapho i Nduna u Ndiweni owathi ama CIO afuna ukumthathela imota ko Bulawayo waze wayithembisa ukuyitshisa) Phezu dlwana kwalokhu umlisa wethule amagama abantu abambalwa ozaqala ngabo ukubabulala abadla inyama ngempelaviki e Beria Park okugoqela u Mqondisi umongameli we MRP , u Ngwenya , Innocent , Mcebisi , Manzana lo Caro.

Umlisa lo othi yena uli C.I.O ulokukiliza isi shona kodwa ukhuluma aphinde abhale kahle isi Ndebele. Uphinde watsho ukuthi kusayimsebenzi yabo lokhu okuvelele u Chiwenga ngengozi yemoto. Uthi lapha e Goli bakhitshwe baba yi 25 abalande ukuzocobodisa bonke abaphatheka ekuvusweni kwe politiki lezamasiko.

“abantu bathwele amagabha avuzayo kuma group abazi betshonephi ngoba lomlisa uthi seyazi lama adress alapho esihlala khona” kulandisa u MaNdloe ongomunye ongabulawa noma nini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *