LETTERS TO THE EDITOR

LETTERS TO THE EDITOR

Ngenxa yezikhalazo zikazulu bethi i Music Giya Magazine yenza kahle , sesifise ukut lani njengozulu liqale ukubhala eyenu imbono liyiphosele ku Magazine yenu yodumo

Xwayisa , Fundisa , Bonisa , Yakha umculo wakithi ngokubhala incwadi esizoyibeka ku Music Giya.

SICELA KUNGABI LENHLAMBA KUNCWADI ZENU , UNGASAYINDA NGEBIZO LAKHO MA UTHANDA . NJALO YOU CAN ATTACH YO FOTO KU NCWADI YAKHO.

ZONKE INCWADI LIZIPHOSELE KU EMAIL ADRESS YETHU:

musicgiya@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *