Isihlephu esahlephuka ku Abalobi bakithi sesiphinde sahlephuka. Bakhalela imali yezikipa abaxotshiweyo

Isihlephu esahlephuka ku Abalobi bakithi sesiphinde sahlephuka. Bakhalela imali yezikipa abaxotshiweyo

Sihlephukile ihlangano yabo mama i Zim imbokodo bakhala ngemali yezikipa abaxotshiweyo.

I Zim imbokodo yinhlangano yabo mama , evuselela isithunzi sabomama ikakhulu abe Zimbabwe abahlalela eNingizimu Africa. Inhlangano le ilohlelo loku donethela amankazana asezikolo okunguhlelo olukhulu entweni e┼║enzayo.

Inhlangano leyi yabunjwa ngemva kokuhlephuka kunhlangano ebizwa Abalobi bakithi , ngakho ezinye inhlelo zabo ngabavele bazicupha enhlanganisweni abampuntshuka kiyo.
I Music Giya ixoxe lo mama wabanye abaxotshiweyo kunhlangano , okhale ngokuthi igama lakhe lingavezwa ngoba uzatshaywa.

Ilihlo le Music Giya :
Kwenzekeni ngokuxotshwa kwenu kunhlangano ye Zim imbokodo ?
Umama oxotshiweyo: Kwafika umbiko ku group yethu yenhlangano yakwa whatsapp ukuthi abantu abangekho serious kuzamele bexotshwe enhlanganweni , ngokunjalo kwafakwa i list yamabizo ethu okwagoqela elami labanye abafika i 5 , kwathiwa siphume siphele kunhlanganiso khonapho khonapho.
Okwesibili sanikwa i Order yokuthi kuzamele sibise izikipa zenhlangano okuyizikipa esazithenga ngemali yethu . Kusizwisa ubuhlungu indlela esixhatshazwe ngayo.

Ilihlo le Music Giya: Kungabe liyasungula enye inhlangano njengalokhu okwenzwa ngozakwenu behlephuka kubalobi bakithi noma njani ?

Umama oxotshiweyo: Thina asithandi izikhundla ngakho songena kwezinye inhlangano ezikhona ezifana lehloka elibomvu.

Ilihlo le Music Giya: Pho yini isizatho esasiyenza lina lingabi serious ngenhlanganiso ?

Umama oxotshiweyo: Laphana Dadewethu kunzima siyatshelwa ama Orders asifaki eyethu imbono. Yikho okwasiphula inhliziyo.

Ilihlo le Music Giya: Ngubani olifakela ama Orders ?

Umama oxotshiweyo: Kulomaqhuzu wakhona laphana vele akulambono womuntu olalelwayo litshelwa okokwenza yikho thina sathi khwimilili samela eceleni. Sanga sa participate njengasekuqaleni.

Ilihlo le Music Giya: Hayi siyabonga isikhathi sakho dadewethu.

Leyi yingxoxo yomunye umama oxotshiweyo kunhlangano exoxa lelihlo le Music Giya ku whatsapp. Inhlangano ye Zim imbokodo iqale uhlelo lokuphekela iziboto olukhanya luthole ama sponsors ayiwo afaka imali yokuthenga ukudla okuthi i change eseleyo yiyo esibangwa kufakaza umfoka Ncube olelihlo elide elibona itshukela esemahewini.

Phezu kwalokho ilihlo le Music Giya lithole indaba yokuthi i Zim imbokodo ikhahlele isimemo sebutho lenqama esokuthi izophekela isizwe kumbizo ye Nkosi ngempelaviki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *