iPhone elahlekileyo siphoxe u Rhythmist nanso sifohlise ilalo !!!

iPhone elahlekileyo siphoxe u Rhythmist nanso sifohlise ilalo !!!

Lokhe ekangabele ujaha onandisa kuqembu le Qhubekani Stars ngemva kokulahlekelwa yi phone .

Ngaphandle kokukhala ngomakhala ekukhwini olahlekileyo yena udunyazwa ngama vidiyo akhe athe phecelezi ahambe le phone.

Engakaginyi mathe iphone ilahlekile uzwe sefonelwa ngabangane ukuthi i video yakhe emumuzana lowangakwakhe ekamelweni isisabalele. Ividiyo yakhe isabalala ngesivuvu esingalawulekiyo. Loba iqalwe iyinto enyenyezwayo kodwa sichaphakele ngendlela ephezulu.

I Music Giya iyitholile leyo vidiyo kodwa ithelelisa amanhloni njalo yehlisa isithunzi sikasaziwayo.

Ngombono we Music Giya

Besicela abantu ikakhulu osaziwayo liyeke ukushuta izithombe noma ukuthwebula ama vidiyo lize ngoba sekuyinsakavulela umchilo wesidwaba ukufohla kwama vidiyo abosaziwayo. Ikakhulu eqenjini le Qhubekani asazi kungene ibhadi bani lonyaka nampa bawela yifu elimnyama ngemva kwelinye ifu elimyama kokufohla kwentenene okwaba yindaba edla amahabula. Langokweseka isithunzi sabaculi bakithi besicela amavidiyo anjalo alihlazo engasatshalaliswa ku facebook noma ama WhatsApp , inhlonipho ibe lani sizwe sikathixo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *